Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

Zasady Postępowania w sprawach naruszeń KFEM

Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA"
Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
"POLFARMED"
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Zasady Postępowania w sprawach naruszeń
Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej
- załącznik do Kodeksu -

Warszawa, 28 lutego 2006

DZIAŁ I.

Komisja Farmaceutycznej Etyki Marketingowej

Artykuł 1

 1. Celem rozpoznawania spraw naruszania postanowień Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej organizacje, które opracowały ten kodeks i wprowadziły go w życie, a mianowicie:
  1. Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA,
  2. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED,
  3. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  powołują Komisję Farmaceutycznej Etyki Marketingowej, zwaną dalej Komisją. Okres kadencji Komisji wynosi trzy lata licząc od daty jej pierwszego plenarnego posiedzenia.
 2. W skład Komisji każda z organizacji, określonych w ust.1, powołuje po trzech arbitrów.
 3. Arbitrem może zostać osoba, która:
  1. posiada obywatelstwo polskie i stale zamieszkuje w Polsce,
  2. korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych,
  3. jest nieskazitelnego charakteru,
  4. posiada niezbędny zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego,
  5. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków arbitra.
 4. Arbitrem może zostać również osoba, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, zamieszkująca na stałe w Polsce i zatrudniona na czas nieokreślony przez podmiot odpowiedzialny, o którym mowa w art.1 ust. 1 Kodeksu, spełniająca pozostałe wymogi, określone w ust. 3 pkt c - e.
 5. Arbitrzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji, przy czym każda z organizacji wymienionych w p. 1 obejmuje jedną z ww. funkcji. Funkcja Przewodniczącego ma charakter rotacyjny. Przewodniczący pełni swoją funkcję przez okres 1 roku. W kolejnych latach funkcję tę pełnią przedstawiciele pozostałych organizacji, o których mowa w ust. 1.
 6. Organizacje powołujące Komisję, w oparciu o dokonane uzgodnienia zapewnią Komisji możliwość wykonywania jej zadań, w tym niezbędne warunki lokalowe, stosowną obsługę kancelaryjną i warunki do przechowywania dokumentacji.
 7. Koszty działalności Komisji pokrywane będą przez organizacje powołujące Komisję w częściach równych.
 8. Komisja odbywa nie rzadziej niż dwa razy w roku posiedzenia plenarne, na których dokonuje podsumowania pracy, oceny wpływu jej działania na zwiększenie dyscypliny przestrzegania zasad etyki marketingu farmaceutycznego i zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w art.8. W oparciu o spostrzeżenia, dokonane w wyniku rozpoznawania spraw, Komisja może zgłaszać postulaty w kwestii zmian i uzupełnień Kodeksu.
 9. Pierwsze po powołaniu posiedzenie plenarne Komisji winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni, przez przewodniczących organów wykonawczych organizacji, określonych w art.1 ust.1.
 10. Komisja opracuje i przyjmie wewnętrzny regulamin jej działania.

DZIAŁ II

Postępowanie rozpoznawcze

Rozdział I

Podstawa wszczęcia postępowania

Artykuł 2

 1. Podstawą wszczęcia postępowania przed Komisją stanowi wniosek o rozpoznanie sprawy naruszenia zasad Kodeksu.
 2. Uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem są:
  1. osoby fizyczne,
  2. osoby prawne,
  3. organy władzy i administracji publicznej,
  4. organizacje społeczne i zawodowe, w tym organizacje konsumenckie,
  5. inne jednostki organizacyjne,
  niezależnie od interesu prawnego bądź faktycznego.
 3. Wnioski winny być wnoszone na piśmie i określać:
  1. wnioskodawcę i jego adres,
  2. obwiniany podmiot odpowiedzialny,
  3. opis zarzucanego naruszenia,
  4. dowody na poparcie stawianych zarzutów, w szczególności dokumenty, źródło reklamy, druki.
 4. Wnioski winny być kierowane bezpośrednio do jednej z organizacji, wymienionych w art.1 ust.1, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku winna przekazać je Komisji.
 5. Organizacje wymienione w art.1 ust.1 są zobowiązane w granicach swoich możliwości do bieżącej kontroli przestrzegania zasad etyki, określonych niniejszym Kodeksem i kierowania do Komisji wniosków o rozpoznanie spraw naruszeń tych zasad.

 

Rozdział II

Strony postępowania

Artykuł 3

 1. Skarżącymi są :
  1. wnioskodawcy, określeni w art.2 ust.2,
  2. organizacje, występujące z wnioskiem o wszczęcie postępowania w oparciu o art.2 ust.5.
 2. Obwinionymi są podmioty odpowiedzialne, którym skarżący postawił zarzut naruszenia etyki marketingu farmaceutycznego.
 3. Strony moga działać przed Komisją osobiście lub przez pełnomocników.
 4. Pełnomocnik osoby prawnej winien być powołany przez organ, upoważniony do jej reprezentowania.
 5. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo podpisane przez mocodawcę.
 6. Mocodawca występujący przed Komisją z pełnomocnikiem może prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika.

 

Rozdział III

Postępowanie

Artykuł 4

 1. 1. Komisja rozpatruje sprawy naruszeń Kodeksu w 3-osobowych zespołach arbitrów, wyznaczanych przez przewodniczącego Komisji lub z jego upoważnienia przez jednego z wiceprzewodniczących. Do zespołu wyznacza się po jednym z arbirów, powołanych do Komisji przez każdą z organizacji, o których mowa w art.1 ust.1.
 2. 2. Jeżeli strony postępowania są członkami tej samej organizacji, sprawę rozpatruje 3-osobowy zespół arbitrów, powołanych do Komisji przez tę organizację, wyznaczony przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji, wywodzącego się z tej organizacji.
 3. 3. Arbiter jest wyłączony z rozpatrywania sprawy:
  1. jeżeli jest pracownikiem strony lub pozostaje ze stroną w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jej prawa lub obowiązki,
  2. w której brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia,
 4. Przewodniczący Komisji lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących wyłącza arbitra na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a przedstawicielem lub pełnomocnikiem jednej ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności arbitra. Arbiter powinien pisemnie zawiadomić Komisję o zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie.
 5. Przewodniczący Komisji lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących może połączyć do wspólnego rozpoznania kilka wniosków, jeżeli dotyczą one postępowania tego samego obwinionego.
 6. Przewodniczący Komisji lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących spośród osób wchodzących w skład zespołu arbitrów wyznacza przewodniczącego zespołu.
 7. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, w szczególności wyznacza terminy i miejsca posiedzeń.
 8. Posiedzenia zespołu winny być zwoływane z zapewnieniem niezbędnej szybkości postępowania.
 9. Przewodniczący zespołu zarządza:
  1. doręczenie kserokopii wniosku stronie obwinionej,
  2. zawiadomienie stron o dacie i miejscu rozpoznania sprawy,
  3. przedstawienie dokumentów i innych dowodów w sprawie,
  4. wezwanie strony obwinionej do udzielenia pisemnej odpowiedzi, adresowanej do przewodniczącego zespołu, na wskazany w wezwaniu adres oraz do strony skarżącej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 10. 10. Przewodniczący zespołu może skierować do strony skarżącej wezwanie do uzupełnienia materiału dowodowego na poparcie jej twierdzeń, bądź do sprecyzowania zarzutów, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania oraz do przesłania odpowiedzi również stronie obwinionej.
 11. 11. Przewodniczący zespołu może na posiedzeniu niejawnym wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie, jeżeli:
  1. z wnioskiem wystąpił inny podmiot, niż określony w art. 2 ust. 2,
  2. wniosek dotyczy postępowania innego podmiotu, niż podmiot odpowiedzialny,
  3. określone wnioskiem zarzuty w oczywisty sposób nie dotyczą zachowań podmiotów odpowiedzialnych, regulowanych Kodeksem.
 12. Postanowienie, o którym mowa w ust. 11, wraz z uzasadnieniem jest kierowane do wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia jego wydania. Wnioskodawca ma prawo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania postanowienia wnieść do Komisji zażalenie. Zażalenie jest rozpatrywane przez zespół arbitrów na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak, niż 30 dni od jego wpływu do Komisji. Postanowienie zespołu arbitrów, wydane na skutek rozpatrzenia zażalenia jest ostateczne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
 13. Doręczeń dokonuje się przez pocztę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W toku sprawy strony i ich pełnomocnicy mogą doręczać pisma sobie nawzajem za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, natomiast Komisji - z uczynieniem wzmianki o tym w protokole posiedzenia.
 14. Komisja nie zwraca stronom kosztów stawiennictwa ani też żadnych innych kosztów poniesionych w związku z rozpatrywaniem sprawy.
 15. Stawiennictwo stron na posiedzeniu nie jest obowiązkowe.
 16. Komisja może odroczyć rozpoznanie sprawy tylko z ważnej przyczyny, nawet, gdy wniosek o odroczenie złożyły obie strony. Komisja odroczy rozpoznanie sprawy w przypadku stwierdzenia braku zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia strony lub jej pełnomocnika o dacie i miejscu rozpoznania sprawy.
 17. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo przeglądać akta sprawy i czynić z nich wypisy.
 18. Z przebiegu rozpoznania każdej ze spraw sporządzany jest pisemny protokół, który powinien zawierać:
  1. wskazanie miejsca i daty posiedzenia zespołu,
  2. oznaczenie składu zespołu poprzez wskazanie nazwisk arbitrów i przewodniczącego zespołu,
  3. oznaczenie stron jak również obecnych na sprawie ich pełnomocników,
  4. zwięzły przebieg posiedzenia oraz jego wynik,
  5. podpis przewodniczącego zespołu i protokolanta.

Artykuł 5

 1. Przewodniczący zespołu arbitrów otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenia. Przewodniczący może również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne i odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa.
 2. Po wywołaniu sprawy strona skarżąca a następnie strona obwiniona przedstawiają swoje stanowiska i dowody na ich poparcie.
 3. Każda ze stron składa oświadczenie co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych.
 4. W razie nieobecności strony przewodniczący lub wyznaczony przez niego arbiter przedstawia jej stanowisko w sprawie, wnioski, twierdzenia i dowody.
 5. Komisja nie jest związana przedmiotem zarzutów, określonych we wniosku ani też cofnięciem wniosku przez stronę skarżącą.
 6. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych Komisji urzędowo, jednakże Komisja winna zwrócić na nie uwagę stron.
 7. Strony są obowiązane wskazać dowody potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Komisja może jednak dopuścić dowód nie wskazany przez strony.
 8. Komisja ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Na tej samej podstawie Komisja ocenia, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu Komisji.
 9. Orzeczenie może być wydane jedynie przez zespół arbitrów, przed którymi odbyło się rozpoznanie sprawy. Orzeczenie zapada większością głosów arbitrów. Arbiter, który nie zgodził się z większością może przy podpisywaniu orzeczenia zgłosić zdanie odrębne i je uzasadnić. Sentencję orzeczenia podpisuje cały zespół arbitrów.
 10. Sentencja orzeczenia powinna zawierać:
  1. oznaczenie Komisji i składu zespołu arbitrów, w tym wskazanie przewodniczącego zespołu,
  2. datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
  3. wymienienie stron i określenie przedmiotu sprawy,
  4. rozstrzygnięcie Komisji .
 11. Ogłoszenia orzeczenia dokonuje się przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący zespołu podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia.
 12. Ogłoszenie orzeczenia winno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto postępowanie dowodowe. Jednakże w sprawie zawiłej Komisja może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do dwóch tygodni.
 13. Uzasadnienie orzeczenia Komisja sporządza z urzędu w terminie 14 dni od ogłoszenia orzeczenia. Uzasadnienie podpisuje tylko przewodniczący zespołu arbitrów.
 14. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie do wniesienia odwołania doręcza się z urzędu stronom w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia.

 

Rozdział IV

Odwołanie i postępowanie odwoławcze

Artykuł 6

 1. Od orzeczenia stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji, w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.
 2. Podstawę odwołania stanowić może:
  1. sprzeczność dokonanych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego,
  2. niewyjaśnienie wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych,
  3. niewłaściwe zastosowanie lub błędna interpretacja przepisów Kodeksu,
  4. przedstawienie nowych faktów i dowodów, których obwiniony nie mógł przedstawić w toku rozpatrywania sprawy,
  5. uczestniczenie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia arbitra podlegającego wyłączeniu na mocy art. 4 ust.2.
 3. Odwołanie rozpatrywane jest przez 3-osobowy zespół arbitrów, którzy nie uczestniczyli w rozpatrywaniu ani wydaniu orzeczenia w zaskarżonej sprawie. Przepisy art. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 4. W wyniku rozpoznania odwołania Komisja orzeka o utrzymaniu w mocy lub zmianie zaskarżonego orzeczenia.

 

Rozdział V

Wykonanie orzeczeń

Artykuł 7

 1. Orzeczenie jest ostateczne, jeżeli żadna ze stron nie wniosła od niego odwołania w terminie, określonym w art. 6 ust.1. Ostateczne jest również każde orzeczenie zapadłe w wyniku rozpoznania odwołania.
 2. Podmiot odpowiedzialny, zobowiązany ostatecznym orzeczeniem Komisji do podjęcia określonych działań, winien wykonać je niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym orzeczenie stało się ostateczne.
 3. O wykonaniu orzeczenia podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest zawiadomić Komisję na piśmie, w terminie 21 dni od jego wykonania, popierając zawiadomienie stosownymi dowodami.
 4. W przypadku niewykonania orzeczenia lub nienadesłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, Komisja powiadamia macierzystą organizację zrzeszającą podmiot odpowiedzialny celem zastosowania właściwych środków statutowych i organ koncesyjny tego podmiotu. W przypadku, gdy podmiot nie jest członkiem żadnej z organizacji określonych w art.1 ust.1 - Komisja powiadamia o zapadłym orzeczeniu i jego niewykonaniu organ koncesyjny.
 5. Komisja ma prawo ostateczne orzeczenie przekazać organizacji międzynarodowej firm farmaceutycznych.

 

DZIAŁ III

Sprawozdania Komisji

Artykuł 8

 1. Za każdy rok działalności Komisji, do końca I kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym, Komisja opracowuje sprawozdanie, podsumowujące jej merytoryczną działalność w roku sprawozdawczym, określające :
  1. podmioty odpowiedzialne naruszające przepisy Kodeksu i rodzaje naruszeń,
  2. zbiorcze dane statystyczne dotyczące ilości rozpoznanych spraw, ich przedmiotu i wyniku ich rozpoznania,
  3. wnioski z prac komisji
 2. Sprawozdanie doręczane jest :
  1. organizacjom, o których mowa w art.1 ust.1,
  2. Ministrowi Zdrowia.

Irena Rej
Prezes Zarządu Izby Gospodarczej
"FARMACJA POLSKA"

Władysław Karaś
Prezes Polskiej Izby Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED

Krzysztof T.Borkowski
Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED

 

Z.Cezary Śledziewski
Prezes Zarządu Polskiego
Związku Pracodawców
Przemysłu Farmaceutycznego

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NARUSZEŃ KODEKSU FARMACEUTYCZNEJ ETYKI MARKETINGOWEJ - ZAŁĄCZNIK DO KODEKSU