Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

Regulamin Pracy Komisji Farmaceutycznej Etyki Marketingowej

Warszawa, dnia 3 lipca 2006 r.

REGULAMIN
Pracy Komisji Farmaceutycznej Etyki Marketingowej

I. PRZYJĘTE SKRÓTY I NAZWY.

 1. Komisja Farmaceutycznej Etyki Marketingowej - "Komisja".
 2. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych - "POLFARMED".
 3. Izba Gospodarcza Farmacja Polska - "FARMACJA POLSKA".
 4. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - "PZPPF".
 5. Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej - "KODEKS".
 6. Zasady Postępowania w sprawach naruszeń Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej - Załącznik do Kodeksu - "Załącznik do Kodeksu".

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Kodeksu oraz Załącznika do Kodeksu.

III. ORGANIZACJA KOMISJI.

 1. Komisja składa się z arbitrów powołanych przez organizacje, będące sygnatariuszami Kodeksu. Każda z w/w organizacji powołuje 3 arbitrów na okres 3 lat.
 2. Każda z organizacji, o których mowa w p. 1 może w trakcie trwania kadencji powoływać i odwoływać własnych arbitrów w trybie przewidzianym uregulowaniami własnych statutów i obowiązujących wewnętrznych zasad. O podjętych decyzjach wtym zakresie organizacje, o których mowa w p. 1 zobowiązane są zawiadomić pisemnie Komisję oraz pozostałe organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 Dział I Załącznika do Kodeksu.
 3. Komisja spośród swego grona wybiera na okres każdego roku przewodniczącego i wiceprzewodniczących przyjmując zasadę, że na każdą z w/w funkcji powołany jest arbiter z innej organizacji uprawnionej. Po upływie każdego roku przewodnictwo komisji obejmuje arbiter z innej uprawnionej organizacji.
 4. Komisja odbywa posiedzenia plenarne nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z postanowieniem art. 1 ust. 8 Dział I Załącznika do Kodeksu.
 5. Posiedzenia zwołuje pismem poleconym aktualny przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący podając porządek obrad, miejsce i godzinę posiedzenia. Zalecane jest też przesłanie materiałów przewidzianych do omówienia na posiedzeniu.
 6. Lokal i obsługę administracyjną pracy Komisji zapewnia Organizacja, którą reprezentuje aktualny Przewodniczący Komisji.
 7. Z inicjatywą zwołania posiedzenia plenarnego może wystąpić także do przewodniczącego każdy z wiceprzewodniczących podając cel i proponowany program posiedzenia. W takim wypadku przewodniczący obowiązany jest zwołać w ciągu 30 dni posiedzenie plenarne uwzględniające proponowany porządek obrad lub w ciągu 2 tygodni odbyć spotkanie konsultacyjne z udziałem obu wiceprzewodniczących w celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie złożonego wniosku.
 8. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do 31 marca następnego roku po objęciu przewodnictwa zwołać posiedzenie plenarne, na którym przedkłada komisji projekt sprawozdania z pracy z okresu swojej kadencji.
 9. Komisja przyjmuje sprawozdanie, o którym mowa w p. 8 w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Po przyjęciu sprawozdania komisja dokonuje wyboru przewodniczącego na okres następnego roku wg zasad określonych w ustępie 3. Wybory dokonywane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek chociażby jednego z arbitrów należy zorganizować głosowanie tajne.
 10. Po dokonaniu wyborów ustępujący Przewodniczący przekazuje protokolarnie dokumentację komisji nowo wybranemu Przewodniczącemu.

IV. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE.

 1. Zgodnie z art. 4 Rozdział III Załącznika do Kodeksu, Komisja rozpatruje sprawy naruszeń kodeksu w 3 osobowych zespołach arbitrów wyznaczonych przez przewodniczącego lub z jego upoważnienia przez jednego z wiceprzewodniczących zgodnie z Art. 4 Rozdział III Załącznika do Kodeksu.
 2. Podstawą wszczęcia postępowania jest wniosek o rozpatrzenie sprawy naruszenia zasad kodeksu. Wniosek mogą złożyć podmioty określone w dziale II Rozdziale I art. 2 ust. 2 Załącznika do kodeksu. Wniosek winien zawierać dane określone w p. 3 tegoż artykułu Załącznika do Kodeksu.
 3. Wnioski nie spełniające wymagań określonych w p. 3, zespół wyznaczony do rozpatrzenia winien zwrócić do wnioskodawcy wraz z pismem wyjaśniającym w jaki sposób należy uzupełnić wniosek aby mógł być rozpatrzony. W piśmie należy określić wymagany termin uzupełnienia wniosku z uwzględnieniem realnych możliwości zebrania potrzebnych informacji.
 4. Niedotrzymanie terminu określonego w p. 3 może być podstawą oddalenia wniosku przez zespół bez jego rozpatrzenia.
 5. Zespół na uzasadniony wniosek strony postępowania może przedłużyć terminu uzupełniania wniosku.
 6. Zespół rozpatruje wnioski na posiedzeniach po wysłuchaniu stron, których dotyczy dana sprawa.
 7. Zespół wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji winien przeprowadzić postępowanie bez zbędnej zwłoki i zakończyć w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wpłynięcia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być przedłużony na podstawie sformułowanego uzasadnienia zespołu, zatwierdzonego przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego wiceprzewodniczącego.
 8. Stronami postępowania są osoby określone w art. 3 rozdziale II Załącznika do Kodeksu.
 9. Przebieg postępowania określa art. 4 i 5 Rozdziału III Załącznika do Kodeksu.
 10. Arbiter upoważniony do zwołania posiedzenia zespołu może zaprosić na posiedzenie eksperta posiadającego specjalistyczną wiedzę w rozpatrywanej sprawie, którego opinie mają charakter doradczy dla zespołu.
 11. Po zakończeniu postępowania zespół sporządza sentencję orzeczenia wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 5 p. 10 Rozdziału III Załącznika do Kodeksu. Sentencję orzeczenia wraz z uzasadnieniem należy doręczyć stronom za pośrednictwem przewodniczącego Komisji w terminie określonym w art. 5 p. 13 Załącznika do Kodeksu.
 12. Po upływie terminu przewidzianego na odwołanie orzeczenie staje się prawomocne.
 13. Prawomocne orzeczenie Przewodniczący Komisji doręcza wszystkim członkom komisji.
 14. Odwołanie i postępowanie odwoławcze reguluje art. 6 Rozdziału IV Załącznika do Kodeksu.
 15. Terminy i zasady postępowania odwoławczego obowiązują jak w postępowaniu podstawowym z uwzględnieniem uregulowań zawartych w art. 6 Rozdziału IV Załącznika do Kodeksu.
 16. Orzeczenia postępowania odwoławczego są ostateczne.
 17. Koszty postępowania przed zespołem reguluje organizacja, której arbiter aktualnie przewodniczy Komisji po czym refakturuje je w równych częściach na pozostałe organizacje wyznaczone w art. 1 ust. 1 Załącznika do Kodeksu przy czym w przypadku rozpatrywania sprawy podmiotów należących do różnych organizacji - sygnatariuszy Kodeksu koszty ponoszą te organizacje z uwzględnieniem wniosków zespołu arbitrów.
 18. Wykonanie orzeczeń następuje w trybie określonym w art. 7 Rozdziału V Załącznika do Kodeksu.
 19. W uzasadnionych przypadkach zespół rozpatrujący może odmówić wszczęcia postępowania lub uznać swoją niewłaściwość do rozpatrzenia wniosku. W takim przypadku obowiązuje procedura jak w art. 4 ust. 11 i 12 Rozdziału III Załącznika do Kodeksu.
 20. Akta sprawy należy przechowywać przez okres 5 lat od zamknięcia postępowania.

Przewodniczący
Komisji Farmaceutycznej
Etyki Marketingowej
Kazimierz Ładziak